หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

admin biotech
2023-08-25 22:25:32


สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนขวัญ บุษบัน หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ยศเมธากุล (ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์ ชอบบุญ (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชา (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) และ อาจารย์เมลานี อุระสนิท (เลขานุการ) ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อมาตรวจสอบผลการดำเนินงานตามรอบปีการศึกษา 2565 และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป